Neformalus vaikų švietimas Informacija dėl pretendavimo į NVŠ programų tikslinį finansavimą

informacija

Informacija dėl pretendavimo į nvš programų tikslinį finansavimąŠi informacija yra skirta neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) teikėjams, kurie turi NVŠ programą (-as), akredituotą (-as) vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. V-46 ,,Dėl Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (žr.https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/4a573010725411ecb2fe9975f8a9e52e/asr (savivaldybės lygmens) ir, kuris pretenduoja į 2023 m. NVŠ programos (-ų) tikslinį finansavimą Kauno miesto savivaldybėje.


NVŠ teikėjas pretenduodamas į 2023 m. tikslinį NVŠ programos (-ų) finansavimą turi:


1. Iki 2022 m. gruodžio 31 d. 23.59 val. per Neformaliojo švietimo registrą (toliau – NŠPR) teikti akredituotą (-as) NVŠ programą (-as) finansavimui, nurodydamas, kad Kauno m. planuoja vykdyti NVŠ programą (-as).Atliekant teikimo finansavimui veiksmus privaloma vadovautis NŠPR tinklalapyje patalpintu naudotojo vadovu (žr.https://www.nspr.smm.lt/aikos2-ktprr/ Naudotojo vadovas). Būkite atidūs – teisingai pateikus NVŠ programos prašymą finansavimui, jos būsena yra Prašoma finansuoti.


NVŠ programai, akredituotai vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. V-46 ,,Dėl Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ Kauno m. finansavimas suteiktas nuo 2022 m. spalio arba lapkričio mėn. ir galioja iki 2022 m. gruodžio 31 d., būsena Prašoma finansuoti Kauno m. 2023 m. sausio 1 d. įsijungs automatiškai, todėl papildomų veiksmų dėl NVŠ programos finansavimo teikimo NŠPR atlikti nereikia (šią informaciją rasite https://www.nspr.smm.lt/aikos2-ktprr/ .


2. NVŠ teikėjas, kuris per NŠPR iki 2022 m. gruodžio 31 d. 23.59 val. pateiks programą finansavimui Kauno m. savivaldybės teritorijoje, iki 2023 m. sausio 10 d. 23.59 val. į Mokinių registrą privalės suregistruoti NVŠ programos dalyvius.


Jei neturite leidimo dirbti su Mokinių registro duomenimis, prašome iš anksto kreiptis į Mokinių registrą (žr. https://mokiniai.emokykla.lt/Account/Auth?ReturnUrl=%2f , žr. Mokinių registro naudotojų registravimas). Darbo Mokinių registru tvarką rasite tos pačios nuorodos skiltyje Mokinių registro darbų tvarkos žr. NVŠ darbų tvarka MR 2022-2023.docx. Informaciją apie pradedamą mokinių registraciją Mokinių registre (jei nurodysite NVŠ programos finansavimą Kauno m.) Jums atsiųsime 2023 m. sausio 2 d.
NVŠ teikėjų, kurie iki šiame laiške nurodytų datų neatliks arba neteisingai atliks žymėjamus NŠPR ir Mokinių registre, NVŠ programos negalės pretenduoti į 2023 m.I pusmečio finansavimą.


Papildoma informacija teikiama:
Jei mokinių skaičius bus didesnis nei Savivaldybės turimos NVŠ lėšos, finansavimas bus skiriamas atsižvelgiant į nustatytus NVŠ programų finansavimo prioritetus:

  • techninės kūrybos, gamtos ir ekologijos, informacinių technologijų, technologijų, medijų krypties NVŠ programoms, prisidedančioms prie STEAM įgyvendinimo plėtros;
  • į 9–12 klasių / 1–4 gimnazijos klasių mokinių amžiaus tarpsnį orientuotoms NVŠ programoms.

NVŠ programų finansavimas prasidės nuo 2023 m. vasario mėn. Finansuojamų NVŠ programų sąrašas bus skelbiamas 2023 m. sausio 16 d. Kauno m. savivaldybės interneto svetainėje http://neformalusugdymas.kaunas.lt/informacija/informacija-nvs-programu-vykdytojams/.

_________

atgal